Hoe kom ik aan een coursinglicentie voor mijn hound?

Hieronder ‘Artikel IX.34’ van ‘Hoofdstuk III Titel 9 Coursing’ van het Nationaal Ren- en Coursing Reglement. Hierin staat hoe u aan een coursinglicentie voor uw hound kunt komen.


hound with hare

Artikel IX.34   

1. Een coursinglicentie wordt afgegeven door de Commissie.

 

Aan coursingwedstrijden kan alleen worden deelgenomen door honden, waarvoor beschikt wordt over een door de Commissie afgegeven geldige startlicentie. Voor het afgeven van een coursing- en startlicentie en voor het overschrijven van een startlicentie op de naam van een nieuwe eigenaar is een bij Tarievenbesluit te bepalen bedrag verschuldigd. Indien de Commissie van oordeel is dat de staat waarin een startlicentie verkeert, aan een doelmatig gebruik daarvan in de weg staat, dan kan zij de startlicentie inhouden. De Commissie geeft op verzoek een duplicaat van een in het ongerede geraakt of op grond van de vorige zin ingehouden startlicentie af tegen betaling van de kosten voor een startlicentie zoals vermeld in het Tarievenbesluit. Een afgegeven startlicentie blijft eigendom van de Commissie.

 

Deelnemers zijn verplicht zelf de behaalde resultaten in het buitenland door te geven aan de Commissie. De geldigheid van een startlicentie vervalt aan het einde van het coursingseizoen waarvoor deze is afgegeven of als de eigenaar van de hond geen lid meer is van de thuisvereniging die de startlicentie heeft aangevraagd waarbij die thuisvereniging de Commissie direct van het einde van het lidmaatschap in kennis dient te stellen. Een startlicentie waarvan in verband met een aan de eigenaar van de hond opgelegde straf geen gebruik meer mag worden gemaakt of waarvan de geldigheid is vervallen dient onverwijld aan de Commissie te worden teruggezonden.

 

2. Coursinglicenties worden afgegeven voor de volgende klassen:

 

a. Alle windhondenrassen (groep 10). De honden zijn ingeschreven in twee (2) verschillende klassen. De FCI-CACIL-klasse en de CSS-klasse. Voor kwalificatievereisten zie hieronder.
Honden die starten in de CSS-klasse kunnen geen FCI-CACIL kwalificatie krijgen. Een hond die voldoet aan de FCI-CACIL-klasse kwalificatie (CACIL-licentie) kan niet deelnemen aan de CSS-klasse.

 

b. Rassen uit groep 5 (beperkt tot: Pharaoh Hound (248), Cirneco dell’Etna (199), Podenco Ibicenco (89) en Podenco Canario (329) mogen alleen deelnemen aan de CSS-klasse op internationale coursing evenementen.

 

3. Nationale coursings zijn zowel toegankelijk voor honden met een FCI-CACIL licentie als voor honden met een CSS licentie.

 

De FCI-CACIL/CSS kwalificatie wordt bij nationale coursings niet gebruikt voor het indelen van klassen. Deze wordt uitsluitend bij internationale coursings toegepast.

 

4. Kwalificatievereisten voor de FCI-CACIL klasse:

 

Om deel te mogen nemen aan de FCI-CACIL klasse moet de hond in het bezit zijn van een FCI CACIL licentie. Deze licentie wordt afgegeven door de Commissie wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 

• vanaf de leeftijd van 12 maanden minimaal één (1) ‘zeer goed’ (in elke klas) op een nationale CAC-hondenshow of een internationale FCI-CACIB hondenshow

• minimaal één (1) ‘zeer goed’ in de volgende klassen: tussen-, open-, werk- of kampioensklasse op een internationale FCI-CACIB hondenshow.

De twee respectieve keurmeesters moeten verschillende nationaliteiten hebben.

Overgangsmaatregel: Tot 31-12-2022 is de startvereiste voor de FCI-CACIL-klasse minimaal ‘één (1) zeer goed’ in de volgende klassen: tussen-, open-, werk- of kampioensklasse op een internationale FCI-CACIB hondenshow. Voor de honden die nog geen CACIL-licentie hebben, moet het showresultaat worden ingestuurd bij elke aanmelding voor een FCI-CACIL evenement.

 

5. Kwalificatievereisten voor de CSS-klasse:

 

Om te mogen deelnemen in de CSS-klasse moet de hond een CSS-licentie hebben. Deze licentie moet zijn afgegeven door de Commissie. Showresultaten zijn niet vereist.

 

6. Startlicenties worden uitsluitend afgegeven voor honden die:

 

– 15 maanden oud zijn als zij behoren tot de rassen Whippets, Italiaanse windhondjes, Cirneco dell’Etna, Basenji, Podengo Portuges medio en Pequeno en die bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van acht jaar nog niet hebben bereikt,

– 18 maanden oud zijn als zij behoren tot de overige rassen en die bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van acht jaar nog niet hebben bereikt,

– die in de Nederlandse stamboekhouding zijn ingeschreven als behorende tot een der windhondenrassen (rasgroep 10), Podenco Ibicenco, Podenco Canario, Pharaohound, Cirneco dell’Etna, Podengo Portuges of Basenji (rasgroep 5),

– waarvoor een hondenpas is afgegeven,

– eigendom zijn van een lid van de windhondenrenvereniging die de startlicentie aanvraagt.

 

7. Een startlicentie moet bij de Commissie worden aangevraagd door de thuisvereniging van de hond met gebruikmaking van een bij de Commissie verkrijgbaar formulier. Indien voor een hond voor de eerste maal een startlicentie worIMG_4593dt aangevraagd, moet de aanvraag vergezeld gaan van:

 

– een kopie van de stamboom;

– een kopie van het registratiebewijs;

– een kopie van het entingsboekje waaruit blijkt dat de hond niet langer dan twaalf maanden tevoren is ingeënt tegen hondenziekte, hepatitis, leptospirose, parvo en kennelhoest;

– een kopie van het entingsboekje waaruit blijkt dat de hond een inenting tegen rabiës heeft, welke minstens tot het einde van het wedstrijdseizoen geldig is;

– een haasvastverklaring als bedoeld in artikel IX.34.2;

– een kopie van de vereiste showresultaten bij aanvraag van een FCI-CACIL licentie

 

8. Aanvragen voor startlicenties voor een nieuw coursingseizoen moeten jaarlijks voor aanvang van het nieuwe seizoen worden ingediend. De aanvraag moet vergezeld gaan van:

 

– de startlicentie van de betreffende hond voor het voorafgaande seizoen;

– een kopie van een geldig bewijs van inenting tegen rabiës in geval de enting niet het gehele nieuwe seizoen geldig is.

 

9. Een coursinglicentie wordt door de thuisvereniging pas aan de eigenaar van de hond uitgereikt, nadat de daarvoor aangewezen verenigingsfunctionaris zich ervan overtuigd heeft dat de dekken, korf en riem van deze eigenaar voldoen aan de voorschriften en in goede
staat verkeren en de eigenaar in het bezit is van dit reglement.
Bij eigendomsoverdracht van een hond met een geldige startlicentie moet de nieuwe eigenaar binnen twee weken na ontvangst van het registratiebewijs met de gewijzigde tenaamstelling de startlicentie via zijn thuisvereniging inzenden aan de Commissie met het
verzoek de tenaamstelling te wijzigen. Bij het verzoek wordt een kopie van het registratiebewijs gevoegd waaruit blijkt dat de nieuwe eigenaar als eigenaar in de Nederlandse stamboekhouding is geregistreerd.

 

10. Een haasvastverklaring mag door drie daartoe door de Commissie bevoegd verklaarde personen worden afgegeven als de hond twee coursingparcoursen bij een vereniging met een rasgenoot goed heeft gelopen. Bij lopen in het buitenland moet de haasvastverklaring
getekend worden door drie daartoe door de F.C.I. en/of door de F.C.I. erkende buitenlandse organisatie bevoegd verklaarde personen. In geval van een numeriek klein ras mogen de parcoursen worden gelopen met een zo veel mogelijk gelijkwaardige hond van een ander ras in plaats van met een rasgenoot.

 

11. Voor het verkrijgen van een coursinglicentie moet de hond een haasvastverklaring, behaald bij een bij de Raad aangesloten ren-of coursingvereniging of in geval de verklaring in het buitenland behaald wordt, bij een vereniging werkend onder een bij de F.C.I. en/of
een door de F.C.I. erkende buitenlandse organisatie overleggen.

 

 

 

Archieven