Hoe wordt de (Inter-) Nationale Windhondensport bestuurd?

Hoe wordt de (Inter-) Nationale Windhondensport bestuurd ?

Tijdens gesprekken met deelnemers aan rennen en coursings of lezend op social media is mij opgevallen dat menigeen niet (goed) weet hoe de regelgeving in onze windhondensport tot stand komt.

In de meeste Europese landen zijn er speciale commissies verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de windhondensport in die landen. In Nederland is dat namens de Raad van Beheer de Commissie voor de Windhondenrensport.

Deze Commissie voor de Windhondenrensport (verder in dit artikel afgekort tot CvW) bestaat uit 7 personen die door de Raad van Beheer (RvB) worden benoemd op voordracht van de verenigingen.

In het Kynologisch Reglement (KR) staan de taken van de CvW beschreven:

De Commissie is namens de Raad Van Beheer belast met de zorg voor het goed functioneren van de organisatie van de Windhondenrensport in Nederland en voor zover mogelijk in het buitenland, alsmede voor de representatie hiervan. De Commissie is bevoegd, ter uitvoering van de in het eerste lid benoemde taak, namens de Raad van Beheer reglementen vast te stellen, aan de windhondenrenverenigingen verplichtingen op te leggen en andere besluiten te nemen, mits daarmee niet wordt gehandeld in strijd met het Kynologisch Reglement.

De CvW treedt regelmatig in overleg met de windhondenrenverenigingen over het te voeren beleid. Daartoe bestaat er de Windhondenrenraad. Iedere ren- of coursing vereniging in Nederland kan 2 afgevaardigden naar de Windhondenrenraad vergaderingen sturen, waarvan er 1 stemrecht heeft.

Momenteel zijn er nog maar 12 verenigingen actief in Nederland. De afgelopen decennia hebben we om uiteenlopende redenen afscheid moeten nemen van de verenigingen uit Breda, Den Haag en zeer recent Goes.

Tijdens een Renraad vergadering wordt er o.a. gediscussieerd over de nationale ren- en coursing agenda voor het volgende jaar en over de voorstellen die de diverse verenigingen hebben ingebracht. 

Meestal zijn er 2 Renraadvergaderingen per jaar, één in december waar o.a. de Nationale ren- en coursing kalender wordt vastgelegd voor het volgende jaar en waar over voorstellen wordt gestemd, en één omstreeks februari waar over voorstellen wordt gestemd die n.a.v. de vorige vergadering aangepast zijn. Als een meerderheid voor een bepaald voorstel heeft gestemd wordt dit uiteindelijk verwerkt in het Nationaal Ren- en Coursingreglement. De RvB controleert of het niet conflicteert met het KR en geeft vervolgens wel of geen goedkeuring. Indien goedgekeurd wordt er een aangepaste versie van het Nationaal Ren- en Coursingreglement gepubliceerd. Indien de RvB niet akkoord is met een voorstel kan dit opnieuw in de Renraad ingebracht worden ter stemming, dan moet echter minimaal 75% van de stemmen voor zijn om het weer bij de RvB aan te kunnen leveren. Tijdens een Renraadvergadering kunnen, behalve de afgevaardigden van de verenigingen en de CvW zelf, ook nog de vertegenwoordiger van de RvB en de CdL gedelegeerde aanwezig zijn. De CvW en de afgevaardigden van de RvB en CdL hebben geen stemrecht in de Renraad.

Internationaal functioneert het vrijwel op dezelfde wijze als de hierboven beschreven nationale werkwijze.

De FCI heeft ongeveer 20 verschillende commissies waaronder de Commissie voor het windhondenrennen; in het Frans: Commission des courses de Lévriers de la FCI, wat vrijwel altijd wordt afgekort tot: CdL.

Deze CdL is dus op Internationaal niveau vergelijkbaar met de CvW in Nederland.

Ieder land kan bij de FCI aangeven of ze een afgevaardigde willen sturen naar de vergaderingen van de CdL. Per land is dat dus 1 persoon, die de Kennelclub van dat land vertegenwoordigt. De landen kunnen (net als bij de Nederlandse Windhondenrenraad) voorstellen indienen die in de jaarlijkse vergadering besproken worden. Voor het gemak blijven we even bij Nederland; leden van ren- en coursing verenigingen kunnen voorstellen bij hun vereniging indienen die betrekking kunnen hebben op het Nationaal dan wel Internationale reglement. De afgevaardigden van die verenigingen kunnen uiteindelijk zo’n voorstel indienen bij de Windhondenrenraad, alwaar er over gestemd zal worden.

Indien een voorstel door de Windhondenrenraad met meerderheid van stemmen wordt aangenomen, zal de CvW dit middels een stemming onder de 7 CvW leden bij meerderheid bekrachtigen en het vervolgens aan de RvB voorleggen, net zoals bij de nationale voorstellen. 

Indien de RvB geen inhoudelijke bezwaren heeft wordt dit voorstel (samen met eventuele andere voorstellen) aan de afgevaardigde van RvB in de CdL meegegeven. Dit wordt dan geagendeerd en op de jaarlijkse vergadering besproken.

In het geval dat een meerderheid van de CdL leden middels stemming voor dat voorstel is, dan wordt dit d.m.v. de notulen aan de FCI aangeboden. Zodra de board van de FCI in haar vergadering goedkeuring heeft gegeven, kan zo’n voorstel in de Internationale Reglementen worden verwerkt.

Dan zijn we er nog steeds niet, want in principe wordt dat Internationale Ren- en Coursing reglement maar eens in de 5 jaar aangepast (uitzonderingen daargelaten). Het concept reglement gaat ook weer naar de FCI ter beoordeling en zodra daar een akkoord is kan het door het kantoor van de FCI worden gepubliceerd, het nieuwe reglement is pas geldig vanaf de datum die erin vermeld wordt. Alle officiële documenten van de FCI worden altijd in 4 talen gepubliceerd, te weten Engels, Frans, Duits en Spaans; echter omdat er geen ren- of coursing activiteiten in Spanje zijn worden de CdL documenten niet in het Spaans vertaald. De officiële voertaal binnen de CdL is Engels, dit is een stuk praktischer dan voorheen waarbij in 3 talen werd vergaderd.

De meeste Europese landen hebben wel een vertegenwoordiger in de CdL; de jaarlijkse vergadering wordt sinds een aantal jaar op de dag voor het Europees Kampioenschap Coursing (EKC) gehouden in de buurt van desbetreffende EKC. 

Tijdens de vergadering in Velké Pole (SK) in 2016 heeft de CdL zowel een nieuwe voorzitter als een nieuwe secretaris gekozen. De voorzitter is Maria Stenberg uit Finland en ik ben de nieuwe secretaris. 

De CdL is dus een uitvoerend orgaan van de FCI, heeft echter geen financiën ter beschikking en alle besluiten moeten door de FCI worden goedgekeurd.

Hopend hiermee wat meer duidelijkheid te hebben gegeven in de regelgeving, wens ik U veel plezier met uw windhonden in de sport.

Chris Bekker, 

CdL gedelegeerde namens de Raad van Beheer & Secretaris van de CdL.

 

 

Archieven