Hoe kom ik aan een coursinglicentie voor mijn hound?

Hieronder ‘Artikel IX.34’ van ‘Hoofdstuk III Titel 9 Coursing’ van het Nationaal Ren- en Coursing Reglement. Hierin staat hoe u aan een coursinglicentie voor uw hound kunt komen.

hound with hare

“Een coursinglicentie wordt afgegeven door de Commissie. Aan coursingwedstrijden kan alleen worden deelgenomen door honden, waarvoor beschikt wordt over een door de Commissie afgegeven geldige startlicentie. Voor het afgeven van een coursing- en startlicentie en voor het overschrijven van een startlicentie op de naam van een nieuwe eigenaar is een bij Tarievenbesluit te bepalen bedrag verschuldigd. Indien de Commissie van oordeel is dat de staat waarin een startlicentie verkeert, aan een doelmatig gebruik daarvan in de weg staat, dan kan zij de startlicentie inhouden. De Commissie geeft op verzoek een duplicaat van een in het ongerede geraakt of op grond van de vorige zin ingehouden startlicentie af tegen betaling van de kosten voor een startlicentie zoals vermeld in het Tarievenbesluit. Een afgegeven startlicentie blijft eigendom van de Commissie. Deelnemers zijn verplicht zelf de behaalde resultaten in het buitenland door te geven aan de Commissie. De geldigheid van een startlicentie vervalt aan het einde van het coursingseizoen waarvoor deze is afgegeven of als de eigenaar van de hond geen lid meer is van de thuisvereniging die de startlicentie heeft aangevraagd waarbij die thuisvereniging de Commissie direct van het einde van het lidmaatschap in kennis dient te stellen. Een startlicentie waarvan in verband met een aan de eigenaar van de hond opgelegde straf geen gebruik meer mag worden gemaakt of waarvan de geldigheid is vervallen dient onverwijld aan de Commissie te worden teruggezonden. Voor honden van de rassen die gemeten dienen te worden en die zijn afgemeten omdat ze te hoog zijn, wordt een startlicentie voor de sprinterklasse afgegeven voor nationale wedstrijden als bedoeld in artikel IX.8.c.

A. Startlicenties worden uitsluitend afgegeven voor honden die:

–   15 maanden oud zijn als zij behoren tot de rassen Whippets, Italiaanse windhondjes, Cirneco, Basenji, Podengo Portuges medio en Pequeno en die bij de aanvang van  het kalenderjaar de leeftijd van acht jaar nog niet hebben bereikt,

–   18 maanden oud zijn als zij behoren tot de overige rassen en die bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van acht jaar nog niet hebben bereikt,

–   die in de Nederlandse stamboekhouding zijn ingeschreven als behorende tot een der windhondenrassen, Podenco Ibicenco, Podenco Canario, Pharaohound, CirneIMG_4593co, Podengo Portuges of Basenji.

–   waarvoor een hondenpas is afgegeven.

–   eigendom zijn van een lid van de windhondenrenvereniging die de startlicentie aanvraagt.

B.   Een startlicentie moet bij de Commissie worden aangevraagd door de thuisvereniging van de hond met gebruikmaking van een bij de Commissie verkrijgbaar formulier. Indien voor een hond voor de eerste maal een startlicentie wordt aangevraagd, moet de aanvraag vergezeld gaan van:

–   een kopie van de stamboom;

–   een kopie van het registratiebewijs;

–   een kopie van het entingsboekje waaruit blijkt dat de hond niet langer dan twaalf maanden tevoren is ingeënt tegenhondenziekte, hepatitis, leptospirose, parvo en kennelhoest;

–   een kopie van het entingsboekje waaruit blijkt dat de hond een geldige inenting tegen rabiës heeft;

–   een foto van 6×4 cm. met daarop de volledige hond met het hoofd naar rechts.

–   een haasvastverklaring of een goedrond verklaring als bedoeld in artikel VI.19 of een geldige renlicentie;

–   voor de te meten rassen een kopie van het meetrapport, bedoeld in artikel VI.26 lid 5.

Aanvragen voor startlicenties voor een nieuw coursingseizoen moeten jaarlijks voor aanvang van het nieuwe seizoen worden ingediend. De aanvraag moet vergezeld gaan van:

–   de startlicentie van de betreffende hond voor het voorafgaande seizoen;

–   een kopie van een geldig bewijs van inenting tegen rabiës in geval de enting niet het gehele nieuwe seizoen geldig is;

–   in een geval als bedoeld in artikel VI.28, eerste lid, en artikel VI.29 een kopie van het nieuwe meetrapport.

C.   Een coursinglicentie wordt door de thuisvereniging pas aan de eigenaar van de hond uitgereikt, nadat de daarvoor aangewezen verenigingsfunctionaris zich ervan overtuigd heeft dat de dekken, korf en riem van deze eigenaar voldoen aan de voorschriften en in goede staat verkeren en de eigenaar in het bezit is van dit reglement.

D.   Bij eigendomsoverdracht van een hond met een geldige startlicentie moet de nieuwe eigenaar binnen twee weken na ontvangst van het registratiebewijs met de gewijzigde tenaamstelling de startlicentie via zijn thuisvereniging inzenden aan de Commissie met het verzoek de tenaamstelling te wijzigen. Bij het verzoek wordt een kopie van het registratiebewijs gevoegd waaruit blijkt dat de nieuwe eigenaar als eigenaar in de Nederlandse stamboekhouding is geregistreerd.

2.   Een haasvastverklaring mag door drie daartoe door de Commissie bevoegd verklaarde personen worden afgegeven als de hond twee coursingparcoursen bij een vereniging met een rasgenoot goed heeft gelopen. In geval van een numeriek klein ras mogen de parcoursen worden gelopen met een zo veel mogelijk gelijkwaardige hond van een ander ras in plaats van met een rasgenoot. Voor het verkrijgen van een coursinglicentie moet de hond of een haasvastverklaring of een goedrondverklaring volgens artikel VI.19 hebben behaald of in het bezit zijn van een geldige renlicentie.

3.   De artikelen VI.23 tot en met VI.32 zijn van toepassing voor de rassen Whippets en Italiaanse windhondjes”.

Archief